آرایه هایی که تاکنون بررسی میکردیم، فقط یک بعدی بودند. مثلا اگر آرایه ای که در بخش هشتم بررسی کردیم را مشاهده کنید، می بینید که به ازای هر سطر از...