شرکت سونی در چند سال اخیر وضعیت مناسبی در بازار گوشیهای هوشمند نداشته است،خود شرکتها هم آمار دقیقی از فروش گوشی خود ارائه نمیدهند. در چند روز پیش موسسه آماری...