اگر یادتان باشد اولین برنامه را با مثال سلام GSM نوشتیم. حال پس از معرفی بعضی از امکانات جانبی، دوباره به موضوع اصلی یعنی کدنویسی می پردازیم. اما ابتدا لازم...