با سلام جمعیت تحصیل کرده و جوان کشور که جویای شغل می باشند رو به افزایش می باشد از همین سو تقاضا برای کار در بازار آزاد زیاد شده است...