با سلام در برخی رامها در قفل صفحه نوار اعلان مشکی می باشد و ظاهر خوبی در قفل صفحه ندارد در آموزش امروز چگونگی شیشه ای کردن نوار اعلان یا...