بوتلودر (Bootloader) چیست و چه کاربردی دارد؟ بوتلودر تکه کدی است که پس از روشن شدن دستگاه پیش از شروع هر برنامه ای اجرا می شود و کار راه اندازی...