در خیلی از رامها دیده شده که قابلیت آپدیت از خود رام وجود دارد به این قابلیت OTA(over the air) گفته می شود امروز آموزش چگونگی اضافه کردن این قابلیت...