کاربران اندروید برنامه تلگرام از این پس می توانند از خود برنامه تلگرام تمهای کاستوم بگذارند و تم بسازند در مدت زمان کمی قبلا این قابلیت به تلگرام نسخه کامپیوتر...