بنا به گزارشهایی از یک خبرگزاری در روسیه، به نظر می رسد که اینستاگرام در حال کار بر روی پروژه ای است که به کاربران اجازه می دهد ویدیو را...