اگر به یک دلیل دیگر برای بدگمان شدن درباره ی امنیت شبکه های کامپیوتری نیاز دارید، باید بگوییم که یک کد مخرب (exploit) به تازگی کشف شده است که با...