پس از آن که با سه ابزار قبلی آشنا شدید و یک پروژه ساده ماشین حساب را با هم نوشتیم، این بار یک ابزار جدید را به شما معرفی می...