این گوشی که متعلق به یک جوان 27 ساله به نام Shaunique Lamb بود، در حالی که درون یک محفظه نگهدارنده لیوان در اتومبیل قرار داشت به ناگاه آتش گرفت....