با سلام برای اجرایی برنامه های اندروید بر روی دسکتاپ شبیه سازهای وجود دارد ولی همه به خوبی از پس این کار برنمی آیند و معمولا سنگین هستند اما در...