حتما در تمام کاستوم رامها مشاهده کردید که در منوی درباره گوشی اطلاعات سازنده و رام را اضافه می کنند. امروز نیز ما در این آموزش چگونگی اضافه کردن این...