به معرفی عضو بعدی خانواده پر حاشیه نوت یعنی Galaxy Note 8 نزدیک می شویم. بعد از خرابکاری برادر بزرگتر (البته از لحاظ سن)، به زودی ته تغاری این خانواده...