آماده سازی محیط سیستم عامل Ubuntu 12.04 را نصب کنید. بسته های برنامه ای مورد نیاز: pre class="lang:default decode:true">git-core, gnupg, flex, bison, gpref, libsdl-dev, libesd0-dev, libwxgtk2.6-dev, build-essential, zip, curl, libncurses5-dev,...