اپراتور رایتل جهت احترام به حقوق مشترکین خود و برای پاسخ به نیاز آنها بسته های ترکیبی جدیدی معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی رایتل ، خرید بسته های مصرفی...