پس از استخراج فایل system تمامی محتویات این فایل برای شما قابل نمایش خواهد بود . شما همچنین میتوانید با روت کردن گوشی و سپس با نصب نرم افزارهایی مثل...