در طول آموزش سعی خواهد شد تمام نقاط کور و مورد سوال توسعه دهندگان عزیز پوشش داده شود و برای دوستانی که تازه شروع به ویرایش رام کرده اند بصورت...