در بخش های قبلی از Activity و چرخه حیات آن صحبت شد. در این بخش می خواهیم نحوه ساخت یک Activity را با مثال آموزش دهیم. در بخش بعدی نیز...