گوگل چشم انداز بزرگی پیش رو دارد و این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست. توسعه دهندگان برنامه های اندرویدی اگر قصد دارند همچنان در حوزه اندروید فعالیت داشته باشند، باید خود...