در بخش اول آموزش چگونگی آماده سازی فایلها و محیط پورت را توضیح دادیم برای مراجعه به بخش اول از لینک زیر استفاده کنیداول از همه از پورت خود یک...