تیم «Project Zero» یکی از بخش های تحقیقاتی Google است که هدف آن کشف آسیب پذیری در نرم افزاری های شرکت های دیگر است و حالا این تیم قصد دارد...