دستگاهای زیادی وجود دارند که برای رفع اشکالات و کارکرد بهتر هسته اندروید با سورس سیانوژن باید پچ بشوند.در این آموزش ما درباره پچ کردن از دو سایت github و...