نوکیا یکی از افسانه ای ترین گوشیهای خود را دوباره وارد بازار کرده است خوش آمد بگویید به نوکیا 3310 جدید که کمی بصورت مدرن دوباره متولد شده است نوکیا...