همان طور که در بخش هشتم گفته شد، چرخه حیات یک Activity شامل هفت حالت است. که عبارت اند از: onCreate(), onStart(), onResume(), OnPause(), onStop(),onRestart(), onDestroy(). چرخه حیات این هفت...