برای دور زدن FRP روشهای زیادی وجود دارد یکی از این روشها فعال کردن ADB می باشد در اصل ما خودمان ADB را فعال نمی کنیم فقط از فایلهای کامبنیشن...