در این بخش از آموزش، می خواهیم قسمت دوم کار با Alert Dialog را به شما آموزش دهیم. دیدیم که در قسمت اول این آموزش، با زدن دکمه Button دیالوگ...