در این بخش از آموزش به Spinner ها یا همان لیست های کشویی می پردازیم. از این لیست های کشویی بارها در اندروید دیده ایم و در این بخش با...