در بخش های قبلی، وقتی یک آرایه را تعریف می کردیم، تعداد خانه های آن را نیز مشخص می نمودیم. ولی این سوال پیش می آید که اگر تعداد خانه...