بلکبری کی وان که با نام رمز مرکوری نیز شناخته می شود بصورت رسمی معرفی شد بلکبری کی وان گوشی جدید بلکبری با کیبورد فیزیکی و بزرگترین باتری که تاکنون...