در چند روز گذشته خبری مبنی بر پایان کار سیانوژن منتشر کردیم. ولی با مشاهده نام LineageOS در کدهای منبع باز این شرکت ما همان روز میدانستیم که در سال...