موقع بوت شدن دستگاه اندرویدی شما دستورات را از فایل بوت دریافت می کند برای کاستوم رامها فعال بودن ADB در بوت اول برای اشکال زدایی اهمیت بسزایی دارد با...