به نام خدا در این آموزش چگونگی استخراج کامل فایلهای هووای برای ویرایش فایلهای رام مورد قرار داده میشود. برنامه های مورد نیاز HuaweiUpdateExtractor برای استخراج فایلهای update.app Ext4 Unpacker...