با سلام در گوشیهای جدید سامسونگ شرکت از یک کدگذاری جدید برای حافظه استفاده می کند بطوری که نمی توان مانند گذشته موقعی که رمز گوشی را فراموش میکند بازش...