گزارش های جدید از درز اخبار ظهور Galaxy Note 7R حکایت می کنند. خبری متشکل از دو عکس از زاویه جلو و پشت دستگاه، که شواهد بیشتری از در دسترس بودن...