اپلیکیشن GIS یک اپلیکیشن کابردی در حوزه جغرافیایی است. این اپلیکیشن البته به صورت ساده نوشته شده و فقط مناطقی را جهت تست ارائه داده است. از قابلیت های این...