دوستان تا اینجا چیزهای زیادی یاد گرفتیم و یک رام را ساختیم در طول ساخت رام سورس خود را ممکن هست تغییرات زیادی بدهیم یا کدهای از آن پاک کنیم...