گاهی پیش می آید که با فلش رام اشتباه سریال گوشی شما خراب بشود با فایل موجود بدون باکس و تخصص خاصی سریال خود را ترمیم کنید این فایل تست...