آموزش برنامه نویسی جاوا (بخش سیزدهم: آموزش متد Substring در جاوا)

استاندارد

در بخش قبلی متدهایی را از کلاس String بررسی کردیم. در این بخش می خواهیم متدی دیگر به نام Substring را معرفی کنیم و با نحوه کار آن آشنا شیم. این متد به شما اجازه می دهد تا یک متن را از متن دیگر جدا سازید. ( یک رشته String از رشته String دیگر)

به عنوان مثال می توان یک آدرس ایمیل که به صورت رشته است را گرفته و بررسی کرد که آیا [email protected] در آخر آن هست یا خیر.

برای اولین مثال ما کد زیر را تعریف میکنیم. کد زیر یک رشته به نام myString1 با مقدار “Gsm Developers” را تعریف کرده و سپس با استفاده از Substring کاری می کنیم که از کاراکتر اول تا سوم را جدا کرده و داخل متغیر myString2 بریزد.

String myString1 = "Gsm Developers";   
String myString2 = myString1.substring(0, 3);
System.out.print(myString2);

خروجی کد بالا برابر “Gsm” خواهد بود.

مثال بعدی یک مقدار آرگومان ورودی را در متد substring می گیرد:

String myString1 = "Gsm Developers";   
String myString2 = myString1.substring(3);
System.out.print(myString2);

خروجی بالا برابر با مقدار “Developers ” خواهد بود. زیرا سه کاراکتر اول یعنی “Gsm” را از رشته جدا کردیم. همچنین Space نیز در خروجی به عنوان کاراکتر چهارم وجود دارد که اگر میخواستیم آن را نیز حذف کنیم باید مقدار 4 را در آرگومان ورودی متد substring قرار می دادیم:

String myString2 = myString1.substring(4);

در مثال بعدی می خواهیم کاری کنیم که رشته “rs” از “Gsm Developers” جدا شود. پس یعنی کاراکتر 13ام به بعد یعنی “rs” را می خواهیم جدا کنیم. در واقع از کاراکتر 12 شروع کرده و دو کاراکتر بعدی را جدا می کنیم.

کد زیر را در ابتدا اجرا می کنیم:

String myString1 = "Gsm Developers";   
String myString2 = myString1.substring(12,2);
System.out.print(myString2);

اگر کد بالا را اجرا کنید مشاهده می کنید که با خطا مواجه می شوید. زیرا متد substring در قسمت اول از آرگومان ورودی اش، به آخرین کاراکتر از قسمتی که می خواهیم حذف شود، اشاره کرده ( در اینجا کاراکتر 12ام یعنی: e)  و سپس تا آخرین کاراکتری که می خواهیم جدا شود به جلو حرکت می کند.

این خطا به این خاطر است که دومین عدد بین پرانتزهای substring به معنای تعداد کاراکترهایی که می خواهید بگیرید نیست، بلکه به معنای موقعیت نهایی در رشته می باشد. با مشخص کردن 2، به جاوا می گوییم که در کاراکتری در موقعیت 2 از رشته به اتمام برسد. از آنجایی که نمی توانید از موقعیت 12 به عقب بازگشته و به موقعیت 2 بروید، خطایی دریافت می کنید.

در تصحیح کد بالا، کد زیر را می نویسیم:

String myString1 = "Gsm Developers";   
String myString2 = myString1.substring(12,14);
System.out.print(myString2);

نتیجه برابر مقدار “rs” خواهد شد.

نکته : در کد بالا دیدید که ما کاراکتر 12 را در آرگومان ورودی متد substring وارد نمودیم. ولی موقعیت کاراکتر ‘r’ در قسمت 13 بود. پس همیشه در ورودی به کاراکتر قبل از کاراکتری که می خواهیم جدا شود، اشاره کنیم.

اگر بخواید کلمه Developers را از رشته “Gsm Developers” جدا کنید، آیا کد می توان در ورودی متد substring دو عدد 4 و 14 را قرار داد؟ جواب درست است ولی بهینه نیست. آیا باید 14 کاراکتر شمارش کنید؟ اگر جمله طولانی در رشته نوشته شده بود و ما فقط می خواستیم قسمت اول از رشته را حذف کنیم آیا باید تمام کاراکترها را شمارش می کردیم؟ پس راه حل چیست؟

در قسمت قبل دیدید که با متد ()length می توانستیم طول یک رشته را به دست آوریم. پس به جای شمارش 14 کاراکتر طول رشته را به دست می آوریم و به عنوان پارامتر دوم آرگومان ورودی متد substring قرار می دهیم:

String myString1 = "Gsm Developers";   
String myString2 = myString1.substring(4,myString1.length());
System.out.print(myString2);

خروجی بالا مقدار “Developers” را به ما می دهد.

در مثال بعدی، می خواهیم از جایی که کاراکتر Space شمارش می شود، از بقیه رشته جدا شود. ولی نمی خواهیم کاراکترها را بشماریم پس چه کار کنیم؟

در بخش قبل دیدید که با استفاده از متد ()indexOf می توانستیم، محل یک کاراکتر را در رشته به صورت عدد صحیح int به دست آوریم. پس کافیست که محل کاراکتر خالی یا همان ‘ ‘ را به دست آورده و در ورودی متد substring قرار دهیم:

String myString1 = "GsmDevelopers yek site ast";
int pos = myString1.indexOf(' ');
String myString2 = myString1.substring(pos+1);
System.out.print(myString2);

خروجی کد بالا مقدار “yek site ast” است.

آموزش برنامه نویسی جاوا (بخش دوازدهم: معرفی و آموزش نحوه استفاده از کلاس String و کار با رشته ها در جاوا)

استاندارد

در بخش معرفی متغیرها ، متغیر String برای شما معرفی شد. گفتیم که متغیر String رشته است که میتوانید با آن کلمات و یا جملات را ذخیره کنید. رشته، مجموعه ای از کاراکترهاست. پس هر نوع مجموعه کاراکتری را می توان به صورت رشته درنظر گرفت.

یک رشته می تواند با استفاده از کلمه کلیدی String به صورت زیر تعریف شود:

String myString = "Hello world!";

دقت کنید که مقدار رشته در مثال بالا، یعنی !Hello World در داخل دابل کوتیشین (“) قرار گرفته است. در واقع وقتی کدی شبیه کد بالا برای تعریف رشته می نویسیم، یک شی از کلاس String تعریف می شود که مقدار آن !Hello World است.

در بخش معرفی کلاس ها به شما گفته شد که برای تعریف یک شی از کلمه کلیدی new استفاده کنید. پس برای تعریف رشته نیز می توانید از کلمه new استفاده نمایید:

همان طور که به شما گفته شد برای تعریف آرایه می توانید به صورت زیر عمل کنید:

char[] myArray = { 'S','T','R','I','N','G'};

حال یک شی از کلاس String ساخته و آرایه بالا را به عنوان آرگومان برای آن شی تعریف می کنیم:

String myString = new String(myArray);

در کد بالا myString که یک String است، مقدار کاراکترهای آرایه ی myArray را به صورت رشته دریافت می کند. پس اگر از آن خروجی بگیریم، مقدار STRING را به ما نشان می دهد:

System.out.print(myString);

خروجی : STRING

متدهای کلاس String

کلاس String دارای متدهای فراوانی می باشد که با نوشتن اسم متغیر String که خود یک شی از کلاس String است و سپس زدن نقطه (dot) می توان متدهای آن را در کامپایلر مورد استفاده دید. به عنوان مثال عکس زیر در کامپایلر NetBeans من، برای متغیر myString که در بالا معرفی کرده بودیم، نشان دهنده آن متدهاست:

اگر من بخواهم از متد ()length استفاده کنم، این متد مقدار int را به من بر میگرداند. این متد دارای ورودی نمی باشد. محل توضیحات مربوط به این متد در عکس مشخص شده است.

طول رشته در جاوا

برای به دست آوردن طول رشته که همان تعداد کاراکترهای به کار رفته در آن است، می توانید از متد ()length استفاده نمایید:

int ToolReshte = myString.length();
System.out.print(ToolReshte);

از آنجایی که مقدار متغیر myString برابر “STRING” است، کد بالا همانطور که انتظار می رود، مقدار 6 را بر می گرداند.

آیا رشته ما حاوی این رشته است؟

متد بعدی که می خواهیم به آن بپردازیم، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا این رشته در رشته ی ما به کار رفته است یا خیر. اگر به کار رفته باشد، مقدار True و در غیر این صورت مقدار False به کار می رود.

به عنوان مثال، کد زیر مقدار True را به ما نمایش می دهد:

String Jomle = "Emrooz Hava Abri Ast."; 
System.out.print(Jomle.contains("Hava"));

الحاق دو رشته

برای آن که دو رشته را به همدیگر اتصال دهیم، تا یک رشته ی جدید حاوی دو رشته ی قبلی به دست آید، از متد ()concat استفاده می شود:

String myString1 = "Gsm"; 
String myString2 = "Developers";

System.out.print(myString1.concat(myString2));

به دست آوردن محل دقیق اولین کاراکتر در یک رشته

اگر بخواهیم محل دقیق کاراکتری را در یک رشته به دست آوریم از متد ()indexOf استفاده می کنیم. این متد، کاراکتری که می خواهیم را از آرگومان ورودی اش گرفته، و سپس محل آن را در رشته به صورت یک عدد از نوع int بر میگرداند. به عنوان مثال کد زیر مقدار 5 را برمیگرداند. که محل اولین کاراکتر ‘e’ است.

String myString3= "Gsm Developers";
int TheIndex = myString3.indexOf('e');
System.out.print(TheIndex);

به دست آوردن محل دقیق آخرین کاراکتر در یک رشته

در مثال بالا دیدید که محل اولین کاراکتر ‘e’ در رشته یعنی محل 5ام به دست آمد. حال اگر بخواهیم محل آخرین کاراکتر را در رشته به دست آوریم از متد ()lastIndexOf استفاده می کنیم:

String myString5 = "Gsm Developers";
System.out.print(myString5.lastIndexOf('e'));

کد بالا مقدار 11 را بر میگرداند.

متد مقایسه compareTo

وظیفه این متد مقایسه می باشد. این متد دو نوع مقایسه را انجام می دهد. اول یک رشته را با یک شی دیگر مقایسه می کند و دوم دو رشته را با یکدیگر مقایسه می نماید. خروجی این متد یک عدد int می باشد که اگر 0 باشد به این معنی است که دو رشته باهم کاملا مساوی هستند و اگر خروجی متد کمتر از 0 باشد ورودی متد از خود رشته صدا زننده متد از لحاظ کاراکتری کوچکتر می باشد و اگر خروجی بزرگتر از 0 باشد به این معنی است که از لحاظ کد اسکی کاراکتر ها خود رشته بزرگتر از آرگومان ورودی اش می باشد. برای مثال به کد زیر دقت کنید:

String myString1 = "Gsm"; 
String myString2 = "Developers";
String myString3 = "Gsm Developers";
String myString4 = "Gsm Developers";
System.out.print(myString1.compareTo(myString2));
System.out.print(myString3.compareTo(myString4));

در کد بالا، اولین کد چاپ، خروجی 3 را بر میگرداند و دومی خروجی 0 را برمی گرداند که نشان می دهد رشته ی myString3 و myString4 با هم یکی هستند.

تبدیل رشته به آرایه

با استفاده از متد ()toCharArray می توان، یک رشته را به صورت آرایه تبدیل نمود.

String myString5 = "Gsm Developers";
char[] StringToArray = myString5.toCharArray();

با استفاده از متد ()charAt می توان، کاراکتری که در محل مشخصی در رشته است را مشخص کرد. آن محل مشخص را می توان به ورودی متد ()charAt داد. به عنوان مثال (6)charAt ، کاراکتر 6ام را در رشته بر میگرداند.

String myString5 = "Gsm Developers";
char myCh = myString5.charAt(5);
System.out.print(myCh);

کد بالا مقدار خروجی ‘e’ را بر میگرداند.