در بخش چهل و هشتم از آموزش برنامه نویسی اندروید، با اینتنت ها آشنا شدیم. آموختیم که با استفاده از Intent می توان از یک اکتیویتی به اکتیویتی دیگر رفت....