در این مقاله به بررسی و مقایسه ی هر دو دوربین شرکت اپل می پردازیم؛ از زمانی که Phil Schiller سرپرست بخش بازاریابی اپل جزئیات بیشتری را از دوربین این...