بازی یادآوری تصاویر، یک بازی خاطره آور. بازی که در آن سعی می کنیم، دو تصویر یکسان را پشت سر هم پیدا کنیم. همگی با این سبک بازی بر روی...