در بخش قبلی در مورد Audio Capture با استفاده Media Recorder توضیحاتی داده شد. ابتدا در مورد طراحی لایه اپلیکیشن برای Audio Capturing توضیح داده شد. سه دکمه برای ضبط...