PhoneCall در برنامه نویسی اندروید به ما اجازه می دهد که بتوانیم قابلیت تماس را به اپلیکیشن اندرویدیمان اضافه نماییم. برای این پروژه ما از Intent که در بخش قبلی...