در بخش قبل در مورد وراثت و مفاهیم آن توضیح داده شد. یک کلاس پدر و یک کلاس فرزند را تعریف کردیم. و دیدیم که کلاس فرزند می توانست متغیرها...