اپلیکیشن اندرویدی توریست با نام Safari256 با استفاده از اطلاعاتی از کشور Uganda کار می کند. این اپلیکیشن قادر است، اطلاعاتی را از محل توریستی با امکان ستاره دادن به...