حتما تا به حال به SeekBar برخورده اید. سیک بار در واقع به ما امکان انتخاب بین مقدار صفر و حداکثر مقدار خودش را می دهد. که این کار به...