گاهی پیش می آید که در پروژه ای بخواهیم، کاربر فرایندی را فعال و یا غیرفعال نماید. در اینجور مواقع، بهترین گزینه استفاده از ToggleButton است. ابتدا یک پروژه جدید...