آموزش های توسعه رام اندروید

آموزش ساخت ریکاوری CWMاز منبع(بخش سوم)

با بخش سوم آموزش در خدمتتان هستیم خیلی سریع بریم برای ادامه کار

برای فایل fstab شما باید فایل stock boot.img را آنپک کنید،فایل را داخل برنامه آنپک که قبلا گذاشتیم بذارید و کد زیر را تایپ کنید

unpack_img boot.img

اگر هم پردازنده مدیاتک بود از کد زیر استفاده کنید

unpack_MTK_img boot.img

بعد از آن پوشه ramdisk را باز و فایل fstab را به مسیر recovery/root انتقال بدهید و نام آن را همانطور که قبلا گفتیم طبق چیپ موبایلتان مانند fstab.{hardware} تغییر دهید.

به پوشه cm11 بروید در مسیر bootable/recovery/etc فایل init.rc به محل موبایلتان پوشه /recovery انتقال دهید و نامش را به init.{hardware}.rc تغییر دهید.

در cm11 از fstab ورژن دو استفاده شده شما برای  کامل کردن محتوای fstab.{hardware} و recovery.fstab می توانید از سایت github دنبال یک گوشی هم چیپ گوشی خودتان بگردید و در پوشه آن فایل fstab را مقابل فایل خود بگذارید و همانند آن ویرایشش کنید

یک نمونه فایل fstab متعلق به گوشی HTC M7

 Copyright (C) 2014 The CyanogenMod Project

 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
<src> <mnt_point> <type> <mnt_flags> <fs_mgr_flags>
dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/dsps /firmware_dsps vfat ro,shortname=lower wait
dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/radio /firmware_radio vfat ro,shortname=lower wait
dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/adsp /firmware_q6 vfat ro,shortname=lower wait
dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/wcnss /firmware_wcnss vfat ro,shortname=lower wait
dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/boot /boot emmc defaults defaults
dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery /recovery emmc defaults defaults
dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/misc /misc emmc defaults defaults
dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/devlog /devlog ext4 noatime,nosuid,nodev,barrier=0 wait
dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/system /system ext4 ro,noatime,barrier=0 wait
dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/cache /cache ext4 noatime,nosuid,nodev,barrier=0 wait
dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata /data ext4 noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc,barrier=0 wait,encryptable=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/extra
 SD card
devices/platform/msm_sdcc.1/mmc_host/mmc0 auto auto defaults voldmanaged=sdcard0:36,noemulatedsd
 USB storage
devices/platform/msm_hsusb_host/usb auto auto defaults voldmanaged=usbdisk:auto

یک نمونه recovery.fstab برای گوشی MTK Lenovo P780

# Android fstab file.
# The filesystem that contains the filesystem checker binary (typically /system) cannot
# specify MF_CHECK, and must come before any filesystems that do specify MF_CHECK
#<src> <mnt_point> <type> <mnt_flags and options> <fs_mgr_flags>
/emmc@android /system ext4 ro,noatime wait
/emmc@cache /cache ext4 noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc wait
/emmc@usrdata /data ext4 noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc wait,encryptable=footer
# vold-managed volumes
/devices/platform/mtk-msdc.0/mmc_host/mmc0 auto auto defaults voldmanaged=sdcard1:8,
/devices/platform/mtk-msdc.1/mmc_host/mmc1 auto auto defaults voldmanaged=sdcard0:auto
/dev/bootimg /boot emmc defaults defaults
/dev/nvram /nvram emmc defaults defaults
/dev/recovery /recovery emmc defaults defaults
/dev/uboot /uboot emmc defaults defaults
/dev/misc /misc emmc defaults defaults

در مدیاتک fstab.mt6589 دارای دو پارتیشن اضافه می باشد(امنیتی)

# Android fstab file.
# The filesystem that contains the filesystem checker binary (typically /system) cannot
# specify MF_CHECK, and must come before any filesystems that do specify MF_CHECK
#<src> <mnt_point> <type> <mnt_flags and options> <fs_mgr_flags>
/emmc@android /system ext4 ro,noatime wait
/emmc@cache /cache ext4 noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc wait
/emmc@usrdata /data ext4 noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc wait,encryptable=footer
/emmc@protect_f /protect_f ext4 noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc wait,check
/emmc@protect_s /protect_s ext4 noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc wait,check
# vold-managed volumes
/devices/platform/mtk-msdc.0/mmc_host/mmc0 auto auto defaults voldmanaged=sdcard0:8
/devices/platform/mtk-msdc.1/mmc_host/mmc1 auto auto defaults voldmanaged=sdcard1:auto
/devices/platform/mt_usb/sda/sda1 auto auto defaults voldmanaged=usbotg:auto
/dev/bootimg /boot emmc defaults defaults
/dev/nvram /nvram emmc defaults defaults
/dev/recovery /recovery emmc defaults defaults
/dev/uboot /uboot emmc defaults defaults
/dev/misc /misc emmc defaults defaults

ولی بقیه در recovery.fstab یکی می باشند اگر تغییر دیگری هست به نسبت موبایل خودتان باید خودتان پیدایش کنید در زیر یک نمونه مدیاتک دیگر برایتان میذاریم

# Android fstab file.
# The filesystem that contains the filesystem checker binary (typically /system) cannot
# specify MF_CHECK, and must come before any filesystems that do specify MF_CHECK

#<src>     <mnt_point>    <type>    <mnt_flags and options>    <fs_mgr_flags>

/ubi@system    /system    ubifs   ro,noatime   wait
/ubi@cache    /cache    ubifs   noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc   wait
/ubi@userdata    /data     ubifs   noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc   wait,encryptable=footer

# vold-managed volumes
/devices/platform/mtk-msdc.0/mmc_host/mmc0   auto   auto  defaults voldmanaged=sdcard0:8,
/devices/platform/mtk-msdc.1/mmc_host/mmc1   auto   auto  defaults voldmanaged=sdcard1:auto

/dev/mtd/mtd6   /boot       mtd     defaults           defaults
/dev/mtd/mtd2    /nvram      mtd     defaults           defaults
/dev/mtd/mtd7   /recovery     mtd     defaults           defaults
/dev/mtd/mtd5    /uboot      mtd     defaults           defaults
/dev/mtd/mtd9     /misc       mtd     defaults           defaults

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پارتیشن کد زیر را برای فراخوانی مسیر دستگاهتان وارد کنید

adb shell ls /proc

و نام فایل مورد نظر خود را در آخر کد زیر وارد و آن را ببینید

adb shell cat /proc/the_name_you_see

و نام پارتیشنی که میخواهید اطلاعات مورد نیاز خودتان را بیابید بنویسید

در زیر نمونه proc list ما را ببینید

C:\Users\carliv>adb shell ls /proc
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *

    1
........
98

 <- ignored
aed
asound
audio
batdrv_log
boot_mode
bootprof
buddyinfo
bus
cgroups
clkmgr
cmdline
consoles
cpu
cpu_ss
cpufreq
cpuinfo
crypto
devices
diskstats
dma-mappings
driver
dumchar_info
emifreq
emmc
execdomains
fat
fb
fgadc_log
filesystems
fm
freqhopping
fs
golden_setting
gpt_stat
gpufreq
interrupts
iomem
ioports
irq
kallsyms
kmsg
kpagecount
kpageflags
last_kmsg
lk_env
loadavg
locks
log_ts
mcdi
meminfo
misc
modules
mounts
msdc_FT
msdc_debug
msdc_help
msdc_tune
msdc_tune_flag
mt_hotplug_test
mtd
mtk_battery_cmd
mtk_mdm_txpwr
mtk_sched
mtkcooler
mtkfb_size
mtktsbattery
mtktscpu
mtktspa
mtktspmic
mtktz
mtprof
net
nt35590_hd720_dsi_vdo_truly
pagetypeinfo
partitions
pm_init
ptp
pvr
rid
sched_debug
schedstat
scsi
sd_upgrade
self
softirqs
stat
swaps
sys
sysram
sysram_flag
timer_list
tty
uid_stat
uptime
version
vmallocinfo
vmstat
wdk
wmt_tm
xlog
yaffs
zoneinfo

C:\Users\carliv>

>

در قدم بعدی فایل init.{hardware}.rc را از ریکاوری باز کنید باید در آن تغییراتی بدید که بتوانید از رابط USB mass storage و sdcards استفاده کنید

import /init.recovery.${ro.hardware}.rc

on early-init
  # Apply strict SELinux checking of PROT_EXEC on mmap/mprotect calls.
  write /sys/fs/selinux/checkreqprot 0

  # Set the security context for the init process.
  # This should occur before anything else (e.g. ueventd) is started.
  setcon u:r:init:s0

  start ueventd
  start healthd

on init
  export PATH /sbin:/system/bin
  export ANDROID_ROOT /system
  export ANDROID_DATA /data
  export EXTERNAL_STORAGE /sdcard

  symlink /system/etc /etc

  mkdir /boot
  mkdir /recovery
  mkdir /sdcard
  mkdir /internal_sd
  mkdir /external_sd
  mkdir /sd-ext
  mkdir /datadata
  mkdir /emmc
  mkdir /system
  mkdir /data
  mkdir /cache
  mount tmpfs tmpfs /tmp

  chown root shell /tmp
  chmod 0775 /tmp

  mkdir /mnt 0775 root system
  mkdir /storage 0050 root sdcard_r
  mount tmpfs tmpfs /storage mode=0050,uid=0,gid=1028

  # See storage config details at http://source.android.com/tech/storage/
  mkdir /mnt/shell 0700 shell shell

  # Directory for putting things only root should see.
  mkdir /mnt/secure 0700 root root

  # Create private mountpoint so we can MS_MOVE from staging
  mount tmpfs tmpfs /mnt/secure mode=0700,uid=0,gid=0

  # Directory for staging bindmounts
  mkdir /mnt/secure/staging 0700 root root

  # Fuse public mount points.
  mkdir /mnt/fuse 0700 root system
  mount tmpfs tmpfs /mnt/fuse mode=0775,gid=1000

on fs
  mkdir /dev/usb-ffs 0770 shell shell
  mkdir /dev/usb-ffs/adb 0770 shell shell
  mount functionfs adb /dev/usb-ffs/adb uid=2000,gid=2000

  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idVendor 18D1
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct D001
  write /sys/class/android_usb/android0/f_ffs/aliases adb
  write /sys/class/android_usb/android0/functions adb
  write /sys/class/android_usb/android0/iManufacturer ${ro.product.manufacturer}
  write /sys/class/android_usb/android0/iProduct ${ro.product.model}
  write /sys/class/android_usb/android0/iSerial ${ro.serialno}

on boot

  ifup lo
  hostname localhost
  domainname localdomain

  class_start default

on property:sys.powerctl=*
  powerctl ${sys.powerctl}

service ueventd /sbin/ueventd
  critical
  seclabel u:r:ueventd:s0

service healthd /sbin/healthd -n
  critical
  seclabel u:r:healthd:s0

service recovery /sbin/recovery
  seclabel u:r:recovery:s0

service setup_adbd /sbin/setup_adbd
  oneshot

service adbd /sbin/adbd --root_seclabel=u:r:su:s0 --device_banner=recovery
  disabled
  socket adbd stream 660 system system
  seclabel u:r:adbd:s0

service vold /sbin/minivold
  socket vold stream 0660 root mount
  ioprio be 2
  seclabel u:r:recovery:s0

# setup_adbd will start adb once it has checked the keys
on property:service.adb.root=1
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  restart adbd
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 1

on property:sys.storage.ums_enabled=1
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct D003
  write /sys/class/android_usb/android0/functions mass_storage,adb
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 1

on property:sys.storage.ums_enabled=0
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct D001
  write /sys/class/android_usb/android0/functions adb
  write /sys/class/android_usb/android0/enable ${service.adb.root}

بازم هنوز قسمتهای کم دارد و ممکن است که دو قسمت sdcards را نخواند،این کدها را در فایل init.recovery.{hardware}.rc در مسیر recovery/root هم می توانید قرار بدهید. در ذهن داشته باشید این برای سیستم اندرویدfstab می باشد و برای ریکاوری کاملا متفاوتر می باشد برای نمونه به کدهای زیر نگاهی بندازید

1. noemulated

on early-init
  # Apply strict SELinux checking of PROT_EXEC on mmap/mprotect calls.
  write /sys/fs/selinux/checkreqprot 0

  # Set the security context for the init process.
  # This should occur before anything else (e.g. ueventd) is started.
  setcon u:r:init:s0

  start ueventd
  start healthd

on init
  export PATH /sbin:/system/bin
  export ANDROID_ROOT /system
  export ANDROID_DATA /data
  export EXTERNAL_STORAGE /storage/sdcard0
  export SECONDARY_STORAGE /storage/sdcard1

  symlink /system/etc /etc

  mkdir /boot
  mkdir /recovery
  mkdir /sdcard
  mkdir /internal_sd
  mkdir /external_sd
  mkdir /sd-ext
  mkdir /datadata
  mkdir /sdcard2
  mkdir /system
  mkdir /cache
  mkdir /data
  mount tmpfs tmpfs /tmp

  chown root shell /tmp
  chmod 0775 /tmp

  # See storage config details at http://source.android.com/tech/storage/
  mkdir /mnt 0775 root system
  mkdir /storage 0050 root sdcard_r
  mount tmpfs tmpfs /storage mode=0050,uid=0,gid=1028

  mkdir /mnt/media_rw/sdcard0 0700 media_rw media_rw
  mkdir /mnt/media_rw/sdcard1 0700 media_rw media_rw
  mkdir /storage/sdcard0 0700 root root
  mkdir /storage/sdcard1 0700 root root

  symlink /storage/sdcard0 /sdcard
  symlink /storage/sdcard0 /mnt/sdcard
  symlink /storage/sdcard1 /sdcard2
  symlink /storage/sdcard1 /mnt/sdcard2

  mkdir /mnt/shell 0700 shell shell

  # Directory for putting things only root should see.
  mkdir /mnt/secure 0700 root root

  # Create private mountpoint so we can MS_MOVE from staging
  mount tmpfs tmpfs /mnt/secure mode=0700,uid=0,gid=0

  # Directory for staging bindmounts
  mkdir /mnt/secure/staging 0700 root root

  # Fuse public mount points.
  mkdir /mnt/fuse 0700 root system
  mount tmpfs tmpfs /mnt/fuse mode=0775,gid=1000

on fs
  mkdir /dev/usb-ffs 0770 shell shell
  mkdir /dev/usb-ffs/adb 0770 shell shell
  mount functionfs adb /dev/usb-ffs/adb uid=2000,gid=2000

  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idVendor 18D1
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct D003
  write /sys/class/android_usb/android0/f_ffs/aliases adb
  write /sys/class/android_usb/android0/functions mass_storage,adb
  write /sys/class/android_usb/android0/iManufacturer ${ro.product.manufacturer}
  write /sys/class/android_usb/android0/iProduct ${ro.product.model}
  write /sys/class/android_usb/android0/iSerial ${ro.serialno}

on boot
	ifup lo
  hostname localhost
  domainname localdomain

  class_start default

on property:sys.powerctl=*
  powerctl ${sys.powerctl}

service ueventd /sbin/ueventd
  critical
  seclabel u:r:ueventd:s0

service healthd /sbin/healthd -n
  critical
  seclabel u:r:healthd:s0

service recovery /sbin/recovery
  seclabel u:r:recovery:s0

service setup_adbd /sbin/setup_adbd
  oneshot

service adbd /sbin/adbd --root_seclabel=u:r:su:s0 --device_banner=recovery
  disabled
  socket adbd stream 660 system system
  seclabel u:r:adbd:s0

service vold /sbin/minivold
  socket vold stream 0660 root mount
  ioprio be 2
  seclabel u:r:recovery:s0

# virtual sdcard daemon running as media_rw (1023)
service fuse_sdcard0 /system/bin/sdcard -u 1023 -g 1023 -w 1023 -d /mnt/media_rw/sdcard0 /storage/sdcard0
  class late_start
  disabled

# virtual sdcard daemon running as media_rw (1023)
service fuse_sdcard1 /system/bin/sdcard -u 1023 -g 1023 -d /mnt/media_rw/sdcard1 /storage/sdcard1
  class late_start
  disabled

# setup_adbd will start adb once it has checked the keys
on property:service.adb.root=1
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  restart adbd
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 1

on property:sys.storage.ums_enabled=1
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct D003
  write /sys/class/android_usb/android0/functions mass_storage,adb
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 1

on property:sys.storage.ums_enabled=0
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct D001
  write /sys/class/android_usb/android0/functions adb
  write /sys/class/android_usb/android0/enable ${service.adb.root}

2. one emulated:

on early-init
  # Apply strict SELinux checking of PROT_EXEC on mmap/mprotect calls.
  write /sys/fs/selinux/checkreqprot 0

  # Set the security context for the init process.
  # This should occur before anything else (e.g. ueventd) is started.
  setcon u:r:init:s0

  start ueventd
  start healthd

on init
  export PATH /sbin:/system/bin
  export ANDROID_ROOT /system
  export ANDROID_DATA /data
  export EXTERNAL_STORAGE /storage/sdcard0

  symlink /system/etc /etc
  symlink /data/media/0 /storage/sdcard0

  mkdir /boot
  mkdir /recovery
  mkdir /sdcard
  mkdir /internal_sd
  mkdir /external_sd
  mkdir /sd-ext
  mkdir /datadata
  mkdir /system
  mkdir /emmc
  mkdir /cache
  mkdir /data
  mount tmpfs tmpfs /tmp

  chown root shell /tmp
  chmod 0775 /tmp

  # See storage config details at http://source.android.com/tech/storage/
  mkdir /mnt 0775 root system
  mkdir /storage 0050 root sdcard_r
  mount tmpfs tmpfs /storage mode=0050,uid=0,gid=1028

  mkdir /mnt/shell 0700 shell shell

  # Directory for putting things only root should see.
  mkdir /mnt/secure 0700 root root

  # Create private mountpoint so we can MS_MOVE from staging
  mount tmpfs tmpfs /mnt/secure mode=0700,uid=0,gid=0

  # Directory for staging bindmounts
  mkdir /mnt/secure/staging 0700 root root

  # Fuse public mount points.
  mkdir /mnt/fuse 0700 root system
  mount tmpfs tmpfs /mnt/fuse mode=0775,gid=1000

on fs
  mkdir /dev/usb-ffs 0770 shell shell
  mkdir /dev/usb-ffs/adb 0770 shell shell
  mount functionfs adb /dev/usb-ffs/adb uid=2000,gid=2000

  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idVendor 0BB4
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 0C03
  write /sys/class/android_usb/android0/f_ffs/aliases adb
  write /sys/class/android_usb/android0/functions mass_storage,adb
  write /sys/class/android_usb/android0/iManufacturer ${ro.product.manufacturer}
  write /sys/class/android_usb/android0/iProduct ${ro.product.model}
  write /sys/class/android_usb/android0/iSerial ${ro.serialno}

on boot
	ifup lo
  hostname localhost
  domainname localdomain

  class_start default

on property:sys.powerctl=*
  powerctl ${sys.powerctl}

service ueventd /sbin/ueventd
  critical
  seclabel u:r:ueventd:s0

service healthd /sbin/healthd -n
  critical
  seclabel u:r:healthd:s0

service recovery /sbin/recovery
  seclabel u:r:recovery:s0

service setup_adbd /sbin/setup_adbd
  oneshot

service adbd /sbin/adbd --root_seclabel=u:r:su:s0 --device_banner=recovery
  disabled
  socket adbd stream 660 system system
  seclabel u:r:adbd:s0

service vold /sbin/minivold
  socket vold stream 0660 root mount
  ioprio be 2
  seclabel u:r:recovery:s0

# setup_adbd will start adb once it has checked the keys
on property:service.adb.root=1
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  restart adbd
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 1

on property:sys.storage.ums_enabled=1
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 0C03
  write /sys/class/android_usb/android0/functions mass_storage,adb
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 1

on property:sys.storage.ums_enabled=0
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 0C01
  write /sys/class/android_usb/android0/functions adb
  write /sys/class/android_usb/android0/enable ${service.adb.root}

3. one emulated and one noemulated:

on early-init
  # Apply strict SELinux checking of PROT_EXEC on mmap/mprotect calls.
  write /sys/fs/selinux/checkreqprot 0

  # Set the security context for the init process.
  # This should occur before anything else (e.g. ueventd) is started.
  setcon u:r:init:s0

  start ueventd
  start healthd

on init
  export PATH /sbin:/system/bin
  export ANDROID_ROOT /system
  export ANDROID_DATA /data
  export EXTERNAL_STORAGE /storage/sdcard0
  export SECONDARY_STORAGE /storage/sdcard1

  symlink /system/etc /etc
  symlink /data/media/0 /storage/sdcard0

  mkdir /boot
  mkdir /recovery
  mkdir /sdcard
  mkdir /internal_sd
  mkdir /external_sd
  mkdir /sd-ext
  mkdir /sdcard2
  mkdir /datadata
  mkdir /system
  mkdir /emmc
  mkdir /cache
  mkdir /data
  mount tmpfs tmpfs /tmp

  chown root shell /tmp
  chmod 0775 /tmp

  # See storage config details at http://source.android.com/tech/storage/
  mkdir /mnt 0775 root system
  mkdir /storage 0050 root sdcard_r
  mount tmpfs tmpfs /storage mode=0050,uid=0,gid=1028
  mkdir /mnt/media_rw/sdcard1 0700 media_rw media_rw 		
  mkdir /mnt/shell 0700 shell shell
  mkdir /storage/sdcard1 0700 root root
  symlink /storage/sdcard1 /mnt/sdcard2

  # Directory for putting things only root should see.
  mkdir /mnt/secure 0700 root root

  # Create private mountpoint so we can MS_MOVE from staging
  mount tmpfs tmpfs /mnt/secure mode=0700,uid=0,gid=0

  # Directory for staging bindmounts
  mkdir /mnt/secure/staging 0700 root root

  # Fuse public mount points.
  mkdir /mnt/fuse 0700 root system
  mount tmpfs tmpfs /mnt/fuse mode=0775,gid=1000

on fs
  mkdir /dev/usb-ffs 0770 shell shell
  mkdir /dev/usb-ffs/adb 0770 shell shell
  mount functionfs adb /dev/usb-ffs/adb uid=2000,gid=2000

  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idVendor 0BB4
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 0C03
  write /sys/class/android_usb/android0/f_ffs/aliases adb
  write /sys/class/android_usb/android0/functions mass_storage,adb
  write /sys/class/android_usb/android0/iManufacturer ${ro.product.manufacturer}
  write /sys/class/android_usb/android0/iProduct ${ro.product.model}
  write /sys/class/android_usb/android0/iSerial ${ro.serialno}

on boot
	ifup lo
  hostname localhost
  domainname localdomain
  class_start default

on property:sys.powerctl=*
  powerctl ${sys.powerctl}

service ueventd /sbin/ueventd
  critical
  seclabel u:r:ueventd:s0

service healthd /sbin/healthd -n
  critical
  seclabel u:r:healthd:s0

service recovery /sbin/recovery
  seclabel u:r:recovery:s0

service setup_adbd /sbin/setup_adbd
  oneshot

service adbd /sbin/adbd --root_seclabel=u:r:su:s0 --device_banner=recovery
  disabled
  socket adbd stream 660 system system
  seclabel u:r:adbd:s0

service vold /sbin/minivold
  socket vold stream 0660 root mount
  ioprio be 2
  seclabel u:r:recovery:s0

# virtual sdcard daemon running as media_rw (1023)
service fuse_sdcard1 /system/bin/sdcard -u 1023 -g 1023 -w 1023 -d /mnt/media_rw/sdcard1 /storage/sdcard1
  class late_start
  disabled

# setup_adbd will start adb once it has checked the keys
on property:service.adb.root=1
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  restart adbd
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 1

on property:sys.storage.ums_enabled=1
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 0C03
  write /sys/class/android_usb/android0/functions mass_storage,adb
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 1

on property:sys.storage.ums_enabled=0
  write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct 0C01
  write /sys/class/android_usb/android0/functions adb
  write /sys/class/android_usb/android0/enable ${service.adb.root}

همان طور که می بینید برای حافظه خارجی (/storage/sdcard1) وقتی که موجود باشد دسترسی بصورت other/world” (-w 1023) می باشد

ولی برای حافه داخلی هم یوزر هم دیگران دسترسی کامل دارند.برای داشتن این دسترسی ها در ریکاوری کدهای بالا را در init.recovery.{hardware}.rc کپی کنید در آخر باید شبیه به کد زیر باشد

on init
  export EXTERNAL_STORAGE /storage/sdcard0
  export SECONDARY_STORAGE /storage/sdcard1

  mkdir /sdcard2

  # See storage config details at http://source.android.com/tech/storage/

  mkdir /mnt/media_rw/sdcard0 0700 media_rw media_rw
  mkdir /mnt/media_rw/sdcard1 0700 media_rw media_rw
  mkdir /storage/sdcard0 0700 root root
  mkdir /storage/sdcard1 0700 root root

  symlink /storage/sdcard0 /sdcard
  symlink /storage/sdcard0 /mnt/sdcard
  symlink /storage/sdcard1 /sdcard2
  symlink /storage/sdcard1 /mnt/sdcard2

on fs

  write /sys/class/android_usb/android0/functions mass_storage,adb

on boot

# virtual sdcard daemon running as media_rw (1023)
service fuse_sdcard0 /system/bin/sdcard -u 1023 -g 1023 -w 1023 -d /mnt/media_rw/sdcard0 /storage/sdcard0
  class late_start
  disabled

# virtual sdcard daemon running as media_rw (1023)
service fuse_sdcard1 /system/bin/sdcard -u 1023 -g 1023 -d /mnt/media_rw/sdcard1 /storage/sdcard1
  class late_start
  disabled

و در آخر دو فایل idVendor و idProduct را نیز چک می کنیم

write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idVendor 18D1
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct D003
  write /sys/class/android_usb/android0/f_ffs/aliases adb
  write /sys/class/android_usb/android0/functions mass_storage,adb

در شکل اولیه اینگونه بود

write /sys/class/android_usb/android0/enable 0
  write /sys/class/android_usb/android0/idVendor 18D1
  write /sys/class/android_usb/android0/idProduct D001
  write /sys/class/android_usb/android0/f_ffs/aliases adb
  write /sys/class/android_usb/android0/functions adb

برای استفاده از mass storage این تغییرات را دادیم، این به شما بستگی دارد ولی برای بررسی شمارها باید 18D1 و D001″, “D003 باشند در صورت نصب درایورهای گوگل باشند.

تا اینجا بخش سوم را به پایان می دهیم با ما باشید تا پایان آموزش

کپی برداری از متن بدون ذکر منبع شرعا حرام و مورد پسند نویسنده نمی باشد

mohsen

محسن هستم 30 ساله طرفدار دنیایی متنوع اندروید و کاستوم رامها در Gsm-Developers

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا